+421 948 126519
info@mazeto.sk

Po - Pia: 800 -1700
So : 800 -1200

 • Doprava zdarma
  nad 40 €
 • Poradenstvo
 • Ušetríte až 50%
 • 90% tovaru skladom
 • 100% originalita
najnakup
Zľava na všetky filtre až do výšky 10% pre registrovaných užívateľov Detail

Všeobecné podmienky

 

Obchodné podmienky


Článok I
Všeobecné ustanovenie

I. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.mazeto.sk
II. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.
III. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.
IV. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

Článok II
Vymedzenie pojmov

I. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.mazeto.sk :
Obchodné meno: MažeTo, s.r.o.
Sídlo: Lán 688/2, Hruštín 02952
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 51284/L
IČO: 44 754 213
DIČ: 2022817005
IČ DPH: SK2022817005
Číslo účtu: VUB banka: 2595992756/0200
email: info@mazeto.sk
tel.: +421/ 948 524035
II. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
III. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“) a zák. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
IV. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

 osoba zapísaná v obchodnom registri ,
 osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
V. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. zák. ako aj súvisiacimi predpismi.
VI. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk


Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy


I. V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.mazeto.sk. Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
II. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto jeho návrhom po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.
Potvrdenie objednávky obsahuje presnú špecifikáciu objednaného tovaru, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru kupujúcemu, údaje predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
III. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
IV. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
V. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek sporu v súvislosti s kúpnou zmluvou zodpovedá v zmysle ust. § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá predávajúcemu vznikla.
VI. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.mazeto.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Článok IV
Objednávka tovaru

I. Tovar zverejnený na stránkach internetového obchodu je možné objednávať nasledovnými spôsobmi:
• prostredníctvom elektronického obchodu www.mazeto.sk
• elektronickou poštou na adrese info@mazeto.sk
• osobne
• faxom
 telefonicky
I. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na „Pridať do košíka“. V košíku kupujúci vyplní spôsob platby a dodania, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, prípadne poznámku k objednávke a odošle objednávku kliknutím na „Odoslať“.
II. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
III. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci vopred kupujúcemu potvrdí telefonicky alebo mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.
IV. Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok


Článok V
Cena tovaru

I. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.mazeto.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
II. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný so svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na internetovom obchode www.mazeto.sk.
III. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné, ...), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.


Článok VI
Platobné podmienky

I. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 Dobierka
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene dobierky.
 V hotovosti
Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.
 Prevodný príkaz
Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet 2595992756/0200 predávajúceho vedeného vo VUB Banka, a.s., Námestovo. Ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry. Ako konštantný symbol uvedie 0008. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

Článok VII
Dodacie podmienky

I. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia.
II. Tovar, ktorý je u predávajúceho na sklade si môže kupujúci osobne prevziať v sídle spoločnosti. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
III. Pokiaľ nedôjde k osobnému prevzatiu, predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v objednávke/záväznom potvrdení objednávky.
IV. Tovar, ktorý je na sklade predávajúceho bude vyexpedovaný do 24 hodín. Tovar, ktorý sa nenachádza skladom u predávajúceho bude vyexpedovaný do 72 hodín. V prípade, že tovar nebude z objektívnych príčin možne expedovať do 72 hodín bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný o predpokladanom termíne dodania.
V. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke/potvrdení objednávky kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.
VI. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinný podpísať dodací list.
VII. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škody, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.
VIII. Dodanie tovaru v Slovenskej republike:
Doručenie kuriérom Geis SK (TenExpres)
na dobierku doručíme do 24 hodín od expedície tovaru
pri celkovej hodnote objednávky do 20 € je dopravné 3,80 €
pri celkovej hodnote objednávky od 20 € do 40 € je dopravné 3,00 €
pri celkovej hodnote objednávky nad 40 € je dopravné ZADARMO !
IX. V prípade, že si kupujúci neprevezme, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením v paušálnej výške 10 ,- eur.


Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy

I. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ , je upravené v zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“).
II. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
III. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
IV. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu sídla predávajúceho.
MažeTo, s.r.o.
Lán 688/2
Hruštín 02952
V. V prípade, že tovar dodaný kupujúcemu plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, a napriek tomu kupujúci bezdôvodne od zmluvy odstúpil, je v prípade vzniku škody na tovare, povinný v zmysle ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.
VI. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
VII. Predávajúci a kupujúci spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
VIII. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 12 zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
IX. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok IX
Záruka, záručné podmienky

I. Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.
II. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
III. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
IV. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
V. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
VI. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Článok X
Reklamačné podmienky


I. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
II. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
III. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
IV. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť osobne v sídle predávajúceho alebo zaslaním tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu sídla predávajúceho:
MažeTo, s.r.o.
Lán 688/2
Hruštín 02952

V. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
VI. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
VII. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
VIII. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborn posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
IX. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď.
Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 Článok XI
Záverečné ustanovenia

 I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.mazeto.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
II. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mazeto.sk si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
III. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.08.2012


Tieto obchodné podmienky vyhotovilo:


Spoločenstvo podnikateľov Slovenska
Mgr. Barbora Lániková
Grösslingova 8, Bratislava
tel.: 0948/264 244
mail: info@podnikajme.com
web: http://podnikajme.com


biba.png

biba.gif
 

Značky

 • BMW_Logo__1_.jpg
 • Castrol_logo_1.jpg
 • Comma.JPG
 • Elf_Logo.jpg
 • ford_oil.jpg
 • logo_gulf.png
 • Mazda_Logo.jpg
 • logo_mobil.png
 • nissanlogo1.jpg
 • opel.JPG
 • slelnia.jpg
 • logo_shell.png
 • total_logo.jpg
 • toyota.JPG
 • valvoline.png
 • Liquimoly.jpg
 • Bosch_1.jpg
 • Alco_Logo_II.jpg
 • BG_logo_full.jpeg
 • RAVENOL_Logo_STANDARD_4c.JPG
 • dynamax_logo.JPG
 • ngk.jpg
 • motul.jpg
 • repsol_logo.jpg
 • John_Deere.jpg
 • mercedes_benz.JPG
 • k2.jpg